Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Spoločenské centrum

V našom spoločenskom centre hosťujeme:AL-ANON