Cirkev 
Adventistov 
Siedmeho Dňa

Náš príbeh

ZBOR PÚCHOV

Pri zrode mnohého dobrého v našich životoch stojí silná túžba a nádej. Inak to nebolo ani pri vzniku nášho zboru. Najskôr to bol sen – mať spoločenstvo spoluveriacich v meste Púchov a nedochádzať na bohoslužby do vzdialeného zboru v susednom okrese. Bol to v tom čase sen nereálny, no napriek tomu bol ustavične predmetom rozhovorov a najmä modlitieb niekoľkých ľudí z Púchova a okolia, dvoch starších sestier a mladého manželského páru, ktorý sa pripojil k cirkvi len nedávno.
Modlitby boli intenzívne a spolu so vzájomnou dôverou rástlo aj priateľstvo. Po čase sa naskytla možnosť stretávať sa skúšobne ako skupinka raz mesačne, po ďalšom dlhšom období už ako oficiálne založená skupina každú sobotu v rôznych prenajatých priestoroch. Bolo to náročné obdobie, sprevádzalo ho však obrovské nadšenie, túžba a obetavosť. Okrem pravidelných sobotných bohoslužieb sa členovia zamerali prevažne na prednáškovú činnosť a osobnú službu. Pozvoľna sa pridávali noví veriaci, ktorí sa postupne rozhodovali tiež pre svätý krst. V mnohých prípadoch ich nasledovali aj ich blízki rodinní príslušníci. Toto neľahké, ale krásne obdobie vyvrcholilo založením zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Púchove v januári roku 2012, no ešte vždy bez vlastných priestorov. No aj to sa zmenilo a v januári 2018 sa podarilo odkúpiť priestory pre modlitebňu, ktorá bola po dvoch mesiacoch intenzívnej rekonštrukcie pripravená plniť svoj účel.

NAŠA VÍZIA A NAŠE CIELE

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť poukázať bratom a sestrám z iných cirkví na novo objavené pravdy v Božom slove. Sme odhodlaní hovoriť tým, ktorí zatiaľ nepoznajú Boha, o nádeji a o večnom živote cez život a obeť Božieho Syna, Ježiša Krista. Sme pripravení sprevádzať kohokoľvek na novej, dobrodružnej ceste s Ježišom v ústrety budúcnosti, ktorá presahuje časný život.